جلسه مجمع عمومی انجمن صنفی ایمنی و بهداشت استان کرمانشاه در مورخ 29اردیبهشت 1401 در محل سالن اجتماعات اداره کار استان کرمانشاه با حضور اعضا محترم انجمن برگزار گردید و هیئت مدیره و بازرسان دوره جدید انتخاب گردید .