روز جهانی بهداشت حرفه ایمقدمه:سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2003 با هدف پیشگیری از حوادث وبیماریهای شغلی مراسمی را در این روز که در ایران مصادف با 9 اردیبهشت ماه است برگزار می کند .روز جهانی ایمنی وسلامت شغلی در واقع یک فعالیت سالیانه بین المللی برای نهادینه کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان است که در 28اوریل هر سال این  مراسم برگزار می شود .برگزاری این مراسم یک بخش مهم از استراتژیهای جهانی سازمان بین المللی کار برای ارتقای ایمنی وسلامت شغلی در همه محیط های کاری است .که باعث ارتقای آگاهیهای مردم وهمچنین افزایش امنیت وسلامت در محیط کار می شود . 
سازمان بین المللی کار ILO    از برگزاری این مراسم توسط کلیه دولتها ،سازمانها وبخش های خصوصی وکارفرمایان وکارخانجات حمایت وپشتیبانی می کند .


روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای سال1399(2020میلادی):

سازمان بین المللی کار(ILO )با توجه به شیوع کووید 19 ، شعار روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای را تغییر دادو شعار این روز را  " توقف پاندمی بیماری کوید -19 با رعایت ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط کار "  تعیین کرد.

با شناخت چالش بزرگی که دولت ها، کارفرمایان، کارگران و کل جوامع در سراسر دنیا برای مقابله با بیماری جهانی (پاندمیک) کوید–19 روبرو هستند، روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط کار بر روی شیوع بیماریهای عفونی در محل کار، با تمرکز بر روی بیماری کوید–19 خواهد پرداخت.

نگرانی از افزایش رو به رشد عفونت های بیماری کوید–19 در برخی از نقاط جهان و قابلیت حفظ روند نزولی / کاهشی بیماری در برخی دیگر از کشورها، در حال افزایش است. دولت ها، کارفرمایان، کارگران، سازمانها و تشکل های کارفرمایی و کارگری در تلاش برای مبارزه با بیماری جهانی کوید–19 و محافظت از ایمنی و سلامت نیروی کار در محیط کارشان، با چالش های بزرگی روبرو هستند. فراتر از این بحران، همچنین نگرانی در مورد از سرگیری شیوع بیماری در یک شکل دیگری که پیشرفت در انتقال ویروس سرکوب شده را تقویت می کند، وجود دارد.

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای برروی شیوع بیماریهای عفونی در محل کار، با تمرکز بر بیماری کوید–19 خواهد پرداخت. در حقیقت هدف، ترغیب مشارکت سه جانبه (دولت ها، کارفرمایان و تشکل های کارگری) بین المللی در یک بیان مشترک ایمنی و بهداشت در محیط کار می باشد. این برنامه همچنین بر روی دوره های آموزشی میان مدت تا بلند مدت، شامل دوره های جبرانی/ بازآموزی و آمادگی در آینده، به ویژه ، یکپارچه نمودن/ هم راستا نمودن اقدامات در سیستم ها و سیاست گذاری های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  در سطح ملی و سازمانی متمرکز خواهد بود.

ما به اقدامات ویژه ای برای محافظت از میلیون ها نفر از کارکنان مراکز مراقبت های بهداشتی و سایر کارگرانی که هر روز سلامت خود را برای ما به خطر می اندازند ، نیاز داریم.

دورکاری فرصت های جدیدی را برای کارگران / شاغلین فراهم می کند تا کار خود را ادامه دهند … با این حال ، کارگران/ شاغلین باید قادر باشند با مذاکره/ تبادل نظر طوری برنامه ریزی نمایند تا با سایر مسئولیت ها، مانند مراقبت از کودکان، بیماران یا افراد مسن و البته خودشان تعادل برقرار نمایند.”

همچنین توجه داشته باشید که موضوع روز جهانی که در اوایل سال 2020 در مورد خشونت و آزار و اذیت در دنیای کار اعلام شده بود، با توجه به بحران جهانی فعلی (کوید–19) جایگزین شده است. قابل ذکر است ترویج و تبلیغات در خصوص عدم خشونت و آزار و اذیت در محیط کار ادامه خواهد یافت.