در راستای تحقق آرمانهای انجمن های صنفی ایمنی و بهداشت ، نماینده های استان کرمانشاه در کمیته های تخصصی کانون سراسری کشور معرفی و انتخاب گردیدند . امید است که در این راستا و همچنین خدمات رسانی به جامعه بزرگ ایمنی کشور موفقیت های بیشتر و روزافزون کسب گردد . 

خانم مهندس دایی چینی : مسئول کمیته بانوان کانون سراسری

آقای مهندس امامی : عضو کمیته تدوین مقررات و امور حقوقی کانون سراسری

آقای مهندس ریزوندی : عضو کمیته حقوق و دستمزد کانون سراسری

آقای مهندس احمدی : عضو کمیته علمی پژوهشی کانون سراسری

آقای مهندس محمد قیماسی : عضو کمیته آموزش کانون سراسری

آقای مهندس بیگ زاده : عضو کمیته رفاهی و پشتیبانی کانون سراسری

مسئولیت های فوق الذکر طی احکام رسمی  از سوی کانون سراسری کل کشور به نامبردگان ابلاغ گردید.