کتابخانه انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار استان کرمانشاه در محل دفتر  جدید انجمن واقع در شهر فرنگ (پل چوبی )جنب سینما آزادی - ساختمان ایرانیان - طبقه اول واحد 2 راه اندازی گردیده است . کلیه همکاران و اعضاء محترم انجمن دعوت میگردد جهت اهداء کتاب و یا امانت گرفتن کتابهای تخصصی در حوزه های ایمنی ، بهداشت و محیط زیست به دفتر انجمن واقع در آدرس فوق الذکر مراجعه فرمایند .