دوره آموزشی ایمنی برق امروز 97/08/30با حضور گرم شما عزیزان برگزار گردید و در مورخه97/09/01 ادامه دارد.

دوره مذکور مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده در اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه برگزار گردید

ایمنی برق

ایمنی برق 1