در روز 3 آبان 1397 انخابات مجمع عمومی انجمن صنفی ایمنی و بهداشت استان کرمانشاه با حضور اعضاء محترم انجمن و یاران و همراهان همیشگی برگزار گردید


انتخابات مجمع مذکور در محل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با حضور و نظارت اداره تشکل ها  برگزار و اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و  همچنین اعضاء علی البدل مشخص گردیدند . 
اعضاء هیئت مدیره :
1- خسرو امامی 
2- مهدی احمدی
3- حامد ریزوندی
4- محمدحسین قیماسی
5- میثم بیگ زاده
بازرسین : 
1- فرشید رضایی
2- محمد رضا فرهادی

انتخابات انجمن ایمنی و بهداشت استان کرمانشاه
انتخابات انجمن ایمنی و بهداشت استان کرمانشاه

انتخابات انجمن ایمنی و بهداشت استان کرمانشاه