انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار استان کرمانشاه در نظر دارد دوره اصول و مبانی علم ارگونومیو پوسچر های صحیح در محیط کار اداری با همکاری شرکت باراد (تولید کننده وسایل ارکونومی )در تاریخ 19 مهر ماه سال جاری برگزار نماید . 

انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار استان کرمانشاه در نظر دارد دوره اصول و مبانی علم ارگونومیو پوسچر های صحیح در محیط کار اداری با همکاری شرکت باراد (تولید کننده وسایل ارکونومی )در تاریخ 19 مهر ماه سال جاری برگزار نماید . 


شرکت در این دوره برای اعضاء انجمن رایگان و برای عموم  یکصد هزار تومان می باشد .
مدرس دوره جناب آقای دکتر مظلومی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران م باشند . 

جهت هماهنگی برای شرکت در دوره مذکور با  مسئول دفتر انجمن ، خانم خزایی به شماره تماس 08338364765 تماس حاصل فرمایید . 

دوره آموزشی ارگونومی