گردهمایی و هم اندیشی اعضاءانجمن ایمنی و بهداشت استان کرمانشاه در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه