دوره ارزیابی ریسک

 

شرکت کنندگان محترم در کلاس آموزشی دوره ارزیابی ریسک جهت دریافت فایل مربوط به این دوره بر روی عبارت زیر کلیک فرمایید و در صفحه ای که جدید باز میشود بر روی دکمه      کلیک کنید تا فایل مربوطه برای شما دانلود شود.

 

فایلآموزشیدورهارزیابی ریسک