هزینه های مصوب برگزاری آموزش های ایمنی توسط انجمن در سال 1395

 

دانلود نامه ابلاغ تعرفه های آموزشی در سال 1395

 

دانلود لیست تعرفه های ابلاغی آموزش ایمنی در سال 1395