آدرس دبیرخانه انجمن :

کرمانشاه،شهر فرنگ (پل چوبی) جنب سینما آزادی ساختمان ایرانیان طبقه اول واحد 2 


مسئول دفتر: خانم خزایی

ساعت مراجعه: ::8:30 الی 14:00


تلفن: 08391002044

09306954365

فکس: 08391002044ایمیل دبیرخانه انجمن :

kermanshah.osha@gmail.com

ایمیل روابط عمومی انجمن:

info@k-osha.ir

ایمیل مدیر سایت انجمن :

 admin@k-osha.ir