تایید صلاحیت مسئولین ایمنی

مدارک لازم جهت تایید صلاحیت مسئولین ایمنی

- دو قطعه عکس تمام رخ

- کپی کارت ملی

- کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت(برای آقایان)

- تصویر برابر با اصل گواهی پایان تحصیلات 

- سابقه بیمه فرد مسئول ایمنی

- آخرین لیست بیمه کارگاه 

- ثبت نام در سایت مسئولین ایمنی به نشانی 

- پوشه به رنگ آبی (1عدد)

www.isaap.mcls.gov.ir

مبالغ زیر بعد از تشکیل پرونده مسئول ایمنی  و تایید پرونده در کمیته می بایست به شماره حساب 1829347586 متعلق به انجمن صنفی ایمنی و بهداشت استان کرمانشاه در بانک تجارت واریز گردد . 

- مبلغ واریزی جهت دوره ایمنی عمومی 40 ساعته  4.520.000ریال

- مبلغ واریزی جهت دوره 16 ساعته  ارزیابی ریسک 2.610.000 ریال

مدارک مورد نیازبرای تشکیل پرونده

فرم معرفی نامه مسئول ایمنی (فرم شماره 1)
فرم مشخصات مسئول ایمنی (فرم شماره 2)


Top