آدرس دبیرخانه انجمن :

کرمانشاه،شهر فرنگ(پل چوبی) جنب سینما آزادی ساختمان ایرانیان طبقه اول واحد 2


مسئول دفتر: خانم خزایی

ساعت مراجعه: ::8:30 الی 14:00


تلفکس : 08391002044

09306954365

ایمیل دبیرخانه انجمن :

kermanshah.osha@gmail.com

ایمیل روابط عمومی انجمن:

info@k-osha.ir


 

Top