آدرس دبیرخانه انجمن :

کرمانشاه،شهر فرنگ(پل چوبی) جنب سینما آزادی ساختمان ایرانیان طبقه اول واحد 2


مسئول دفتر: خانم دایی چی

ساعت مراجعه: شنبه تا چهارشنبه  8:00 الی 15:00

پنج شنبه : 8:00 الی 12:00


تلفن : 08391002044

تلفکس : 08337220525

09306954365

ایمیل دبیرخانه انجمن :

kermanshah.osha@gmail.com

ایمیل روابط عمومی انجمن:

info@k-osha.ir


 

Top